Prekršajno pravo

PREKRŠAJNO PRAVO

OSNOVNE INFORMACIJE

(LETNJI SEMESTAR 2017/2018)

Predavači: prof. dr Slađana Jovanović, sladjana.jovanovic@pravnifakultet.rs i prof. dr Nataša Mrvić-Petrović

Predavanja: UTORAK OD 10.00 h DO 11.45 h,  UČIONICA 1

Konsultacije:

  • prof.dr Slađana Jovanović: četvrtkom OD 14.00 h DO 16.00 h (u prodekanskom kabinetu na II spratu);
  • prof. dr Nataša Mrvić-Petrović: utorkom OD 14.00 h DO 16.00 h (u prodekanskom kabinetu na II spratu)

Literatura za pripremanje ispita:

  • Nataša Mrvić – Petrović, Prekršajno pravo, skripta (dostupna u biblioteci i na skriptarnici).
  • Zakon o prekršajima RS, „Službeni glasnik RS“ br, 65/2013, 13/2016 i 98/2016 – odluka US.

Prisustvo predavanjima i aktivnost (izrada seminarskog rada, praksa) 25 poena i kolokvijum 25 poena. Na kolokvijum mogu izaći studenti koji uredno pohađaju nastavu ili su odlukom dekana oslobođeni od odbaveze pohađanja nastave.

KOLOKVIJUM: 27. 3. 2018.  / UČIONICA 1/  12.00 h – 13.45 h

Vannastavne aktivnosti/praksa: Poseta Prekršajnom sudu u Beogradu i praktični rad planirani su za kraj aprila. Organizacija prakse će naknadno biti dogovorena sa predsednikom Prekršajnog suda koji će održati i predavanje na fakultetu (u okviru termina za predavanja)

 

OKVIRNI PLAN RADA NA PREDAVANJIMA

13. 2. 2018: Izlaganje plana rada i načina ocenjivanja; pojam i pravna priroda prekršaja;

20. 2. 2018:  Izvori prekršajnog prava, vremensko i prostorno važenje propisa

27. 2. 2018:  Radnja prekršaja; subjekt prekršaja, protivpravnost i osnovi isključenja protivpravnosti

6. 3. 2018: Odgovornost fizičkog lica za prekršaj: krivica, pojam, elementi i oblici; razlozi za isključenje krivice

13. 3. 2018: Odgovornost ostalih subjekata; pokušaj prekršaj, saučesništvo

20. 3. 2018: Prekršajne sankcije

27. 3. 2018: KOLOKVIJUM

OBLAST: POJAM I PRAVNA PRIRODA PREKRŠAJA, IZVORI PRAVA, RADNJA PREKRŠAJA, PROTIVPRAVNOST I OSNOVI ISKLJUČENJA PROTIVPRAVNOSTI, ODGOVORNOST SUBJEKATA PREKRŠAJA, POKUŠAJ PREKRŠAJA I SAUČESNIŠTVO

KOLOKVIJUM ĆE SE ODRŽATI U UČIONICI 1 OD 10.00 h DO 11.45 00 h.

 

STUDENTI KOJI POLOŽE KOLOKVIJUM SU OSLOBOĐENI ODGOVORA NA PRVO ISPITNO PITANJE, A OCENA SA KOLOKVIJUMA SE RAČUNA KAO OCENA ODGOVORA NA PRVO PITANJE!

3. 4. 2018: Specifičnosti prekršajnog sudskog postupka, procesni subjekti i njihov procesni status

24. 4. 2018: Pokretanje i tok prvostepenog prekršajnog postupka (obavezne i fakultativne faze, procesne radnje i mere)

8. 5. 2018: Sudske odluke (odlučivanje, vrste odluka)

15. 5. 2018. Drugostepeni i postupak po vanrednim pravnim lekovima

22. 5. 2018. Izvršenje odluka prekršajnih sudova